نرم افزار Rule Finder ابزاری است جهت استخراج روابط ریاضی از عبارات و جملات. هدف از ارائه این ابزار، بررسی عملی نظریه ای است که تحت عنوان “نظریه روابط ریاضی” توسط آقای رشاد خلیفه پایه گذاری شده و توسط محققان دیگر توسعه داده شده است.

این نظریه، امکان یافتن روابط ریاضی منجر به ضرایب عدد 19 در یک عبارت یا کتاب را مسئله ای خارق العاده و اعجاب انگیز قلمداد می کند. در ابتدا این دیدگاه برای اثبات وحیانی بودن قرآن مورد استفاده قرار گرفت اما مورد استفاده قرار گرفتن این نظریه جهت ادعای تحریف، ادعای پیامبری رشاد خلیفه و پایه گذاری روشهای تفسیر عددی موجب افزایش انتقاد به این دیدگاه گردید.

اما برخلاف این دیدگاه، یافتن روابط ریاضی منجر به ضرایب عدد 19 در هر متن و عبارتی امکان پذیر است. هر عدد تصادفی با احتمال 1 به 19 ضریب عدد 19 خواهد بود، بنابراین در صورت اعمال قواعد متعدد به یک عبارت، برخی از این عبارات منجر به ضرایب عدد 19 خواهند بود که با گزارش این روابط می توان به نتایجی مشابه آنچه در کارهای این محققین گرامی گزارش شده است دست یافت و عدد اول بودن 19 تاثیری بر این مسئله ندارد.

نرم افزار حاضر روابطی مشابه آنچه توسط آقای عبدالله آریک ارائه نموده است را گزارش می کند که در آن، قواعد بر اساس تعداد حروف، شماره کلمات و ارزش ابجدی آنها، جمع، سری نویسی و معکوس نمودن اعداد ساخته می شوند. برخلاف روابط رشاد خلیفه که بر روی یک کتاب عمل می کنند، روابط عبدالله آریک به یک عبارت می پردازند که ورود داده به نرم افزار را ساده تر می نماید. به هر روی اساس این روشها تا حد زیادی یکسان است.

ورود به نرم افزار